Projekt „Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania” to zadanie realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Feniks” z siedzibą w Karlinie, ul. T. Kościuszki 1 A w ramach projektu „ Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)”.

CEL ZADANIA:
Zapewnienie od 20 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 8 677 godzin usług opiekuńczych dla około 24 niesamodzielnych, samotnych osób i osób, którym rodzina nie może zapewnić pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, zamieszkałych na obszarach działania dwóch Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, to jest: Stare Miasto i Wilda.
Usługi opiekuńcze mogą być świadczone u poszczególnych osób zgłoszonych przez MOPR w Poznaniu codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, nie więcej niż 8 godzin dziennie, w przedziale czasowym od 7.00 do 20.00.
REZULTATY ZADANIA:
1. Zrealizowanie 8 677 godzin usług, w tym:
a) 833 godzin usług opiekuna osoby starszej,
b) 7 844 godzin usług opiekuna osoby niesamodzielnej w wieku senioralnym.
2. Zapewnienie 30 godzin miesięcznie wsparcia Specjalisty ds. usług opiekuńczych ,
3. Zaspokojenie potrzeb bytowych, opieki higienicznej oraz kontaktów z otoczeniem osobom niesamodzielnym zgodnie ze zleceniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
4. Zorganizowanie dostępu i towarzyszenie niesamodzielnej osobie podczas korzystania z bezpłatnych usług Miasta Poznania dla seniorów.

USTALANIEM UPRAWNIEŃ OSÓB DO KORZYSTANIA Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH ZAJMUJE SIĘ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Od 20 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
WARTOŚĆ ZADANIA: 448 971,00 ZŁ