Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym, budowania
odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Dzięki temu możliwe będzie zwiększanie pozytywnego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej.. W powyższy cel programu wpisują się działania Zakładu Aktywności Zawodowej:
– zakup nowoczesnej suszarki przemysłowej
– remont (rozbudowę) wentylacji i prace modernizacyjne związane z przyłączami zakupionej suszarki przemysłowej.
– montaż paneli fotowolaticznych umożliwiających produkcję własnej energii elektrycznej z odnawialnego źródła.
Zakup nowoczesnych urządzeń pralniczych wzmocni konkurencyjność ZAZ w branży usług pralniczych na terenie nadmorskim. Ponadto zakup
nowoczesnego urządzenia przyczyni się do lepszego gospodarowania energią elektryczną i gazem a tym samym do obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto dzięki zakupowi nowych urządzeń nastąpi wzrost zatrudnienia o kolejne 2 osoby z grupy osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub biernych zawodowo. Nastąpi również wzrost odporności przedsiębiorstwa społecznego na zmiany w gospodarce poprzez wzmocnienie pozycji konkurencyjnej dzięki zakupowi nowych, bardziej wydajnych urządzeń a tym samym polepszenie standardu realizowanych usług pralniczych. Remont wentylacji jest niezbędnym elementem procesu pralniczego i zachowania komfortu pracy osób zatrudnionych w pralni zgodnie z zasadami BHP.
Planowany montaż instalacji fotowoltaicznej umożliwi w znacznej mierze uniezależnienie się Zakładu od zakupu energii z sieci przesyłowej, co wpłynie na koszt prowadzonej działalności a także zmniejszy jego wpływ na środowisko naturalne.