Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Dzięki temu możliwe będzie zwiększanie pozytywnego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich udziału w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych. W powyższy cel programu wpisują się działania wnioskodawcy, które realizują cele programu poprzez:
– zakup pojazdu do prowadzenia mobilnych usług gastronomicznych oraz prowadzenia usług cateringowych wraz z pełnym wyposażeniem do prowadzenia działalności gastronomicznej
– przeprowadzenie szkoleń nadających nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe
-zakupu usługi doradczej dietetyka i specjalisty ds. żywienia
– zakupu usług promocyjnych i marketingowych w celu rozpowszechnienia informacji o nowych usługach na terenie gminy Karlino i Białogard. Zakupiony pojazd zostanie oklejony materiałem informacyjnym o mobilnych usługach gastronomicznych i cateringowych. W mediach społecznościowych zostanie utworzony profil informujący o nowych usługach Spółdzielni z pełną informacją o oferowanych usługach. Dzięki wprowadzeniu nowej usługi do działalności Spółdzielni socjalnej „Feniks’ nie tylko zostanie utrzymane zatrudnienie dotychczasowych pracowników ale zostanie zatrudniona co najmniej 2 osoby z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób z niepełnosprawnościami.