Projekt pod nazwą: „AKTYWNI I BEZPIECZNI” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030 oraz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dane uczestnika

 

Dane adresowe/kontaktowe - miejsce zamieszkania

(w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego - miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu)

 

Dane korespondencyjne (jeśli inne niż miejsce zamieszkania)

 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.).
Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej może być w szczególności orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespól ds. orzekania o niepełnosprawności oraz orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS i inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.).
Pozostałe osoby (np. osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi) na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej mogą przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.

 

Dodatkowe pytania