ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.07.2021 r.

zgodnie z zasadą rozeznania rynku

na przeprowadzenie usługi szkoleniowej : w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i usprawniających w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu państwa  pn.”AKTYWNI I BEZPIECZNI”

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030 raz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Spółdzielnia Socjalna “Feniks”

ul. Staromiejska 29

78-200 Białogard

NIP 6722078256

KRS 0000458864

adres strony internetowej: www.opieka-feniks.pl

adres e-mail:

osoba do kontaktów w ramach zapytania: Michał Cesarz- 504 252 857

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia  jest przeprowadzenie zajęć/konsultacji indywidualnych z  zakresu  gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacyjnej dla uczestników projektu, których celem jest poprawa kondycji fizycznej osób w starszym wieku, profilaktyka zdrowotna i poprawa sprawności fizycznej osób powyżej 60 roku życia. Warsztaty przeprowadzone zostaną dla 45 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Zajęcia/konsultacje prowadzone będą w okresie od 25 lipca do 31 grudnia 2021r. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie 4 godzin zegarowych zajęć/konsultacji dla każdego z 45 uczestników.

Miejscem realizacji zadania będą przede wszystkim gminy miejsko -wiejskie i wiejskie powiatu poznańskiego – między innymi Swarzędz, Kobylnica, Czerwonak, Kozie Głowy, Janikowo, Suchy Las, Poznań.

Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi – grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Miejsce realizacji: Spółdzielnia Socjalna „Feniks” ul.Kościuszki 74, 61-892 Poznań i w miejscach wymienionych powyżej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób korzystających z usługi w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które wpływ będą miały na ilość usługobiorców. W przypadku uczestnictwa w usłudze mniejszej lub większej liczby osób, Zamawiający dokona zapłaty za faktyczną ilość osób. Wykonawca zobowiązany będzie do dokumentowania świadczonej usługi w prowadzonych na potrzeby usługi kartach, zawierających datę i opis udzielonego wsparcia, imię i nazwisko odbiorcy usługi oraz imię i nazwisko i własnoręczny podpis osoby realizującej usługę. Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej dwa tygodnie po zakończeniu realizacji usługi w każdym miesiącu, do dostarczenia kierownikowi projektu: 1. oryginałów kart świadczonej usługi, o których mowa powyżej;

2. oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii listy obecności, zawierającej co najmniej nazwę usługi, daty, wymiar godzin przeprowadzonego wsparcia/usługi, imiona i nazwiska, numery PESEL oraz własnoręczne podpisy uczestników, potwierdzające ich uczestnictwo w danym dniu;

3.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiada wiedzę i doświadczenie, umożliwiające wykonanie zamówienia;

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

1. Wymagane jest posiadanie co uprawnień/kwalifikacji do wykonania przedmiotu zamówienia. Posiadanie uprawnień/kwalifikacji: fizjoterapeuty i/lub rehabilitanta i/lub dyplomowanego masażysty i/lub specjalisty z zakresu gimnastyki korekcyjnej itp.
O zamówienie ubiegać się mogą osoby, które posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy edukacyjnej/szkoleniowej z osobami powyżej 60 roku życia, niesamodzielnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie wykazu świadczonej pracy/usług  dla określonych podmiotów w zakresie i wymiarze wskazanym powyżej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania,

2. Wymagane jest wykazanie osób, którymi będzie dysponował Wykonawca w trakcie realizacji usługi – tj. co najmniej 1 osoby, który posiada doświadczenie w zakresie przedmiotu objętego zamówieniem. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania, wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami powyżej 60 roku życia i niesamodzielnymi- każdego z wykazanych do realizacji zamówienia osób realizujących usługę objętą przedmiotem zamówienia. Ponadto, w przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy (tzn. osób nie pozostających w stosunku pracy z Wykonawcą), należy załączyć ich deklarację gotowości świadczenia usługi w ramach niniejszego zamówienia na rzecz Wykonawcy.

-W postępowaniu wziąć udział mogą Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

 a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także pozostawanie w takim istniejącym powiązaniu, które faktycznie narusza zasadę konkurencyjności. Ocena spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego będzie dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złożonych przez Wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków według formuły spełnia – nie spełnia. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną (należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo).

 4. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

1. Oferta Wykonawcy sporządzona według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania);

2. Wykaz wykonanych usług o zakresie i wymiarze wymaganym przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania, wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania, wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie opisane w przedmiocie zamówienia

 4. Podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

5. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja / spółki cywilne), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena – waga 100 %. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki ustalone w niniejszym zapytaniu i zaoferuje najniższą cenę realizacji usługi.

6. TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin realizacji umowy zawartej w ramach realizacji niniejszego zamówienia to 31 grudnia 2021 roku.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Spółdzielnia Socjalna „Feniks”, ul.Kościuszki 74 61-892 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem maila:    do dnia 31 lipca 2021 roku. Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek –piątek 8:00 – 16:00. W związku z sytuacją epidemiologiczną godziny pracy Zamawiającego mogą ulec zmianie, dlatego przed złożeniem  oferty w formie osobistej prosimy o kontakt telefoniczny :  504 252 857. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie (w przypadku ofert składanych osobiście)

3. Na kopercie należy umieścić nazwę i dokładny adres Zamawiającego, nazwę i dokładny adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta realizacji zamówienia w trybie rozeznania cenowego : przeprowadzenie usługi szkoleniowej : w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i usprawniających w ramach projektu „AKTYWNI I BEZPIECZNI” Nie otwierać przed dniem 31 lipca 2021 roku”

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania).

6. Ofertę należy złożyć w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie.

7. Kolejne kartki oferty powinny być ponumerowane oraz podpisane.

8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich.

11. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ” i poświadczone za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

12. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 9. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ:

1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą mailową.

2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub drogą mailową, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali Zapytanie ofertowe pod warunkiem, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

4. Wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje, które wpłyną drogą faksową lub elektroniczną do Zamawiającego po godz. 16:00 zostaną zarejestrowane następnego dnia; natomiast złożone w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy zostaną zarejestrowane z datą pierwszego roboczego dnia następującego po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

5.Uprawnione osoby do kontaktowania się z Wykonawcami: Michał Cesarz, 504 252 857
adres e-mail:

10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano, pisemnie i / lub telefonicznie.

11. ISTOTNE POSTANOWIENIA, OGÓLNE WARUNKI I WZÓR UMOWY:

 Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

1. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej

2. zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, mających wpływ na realizację umowy;

3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

 4. zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniających zmiany terminu realizacji usług.

12.ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania

2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług /świadczonej pracy

3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych