Zapytanie ofertowe – ZAZ Karlino – wyposażenie kuchni

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU, DOSTAWY, MONTAŻU MEBLI KUCHENNYCH I WYPOSAŻENIA DLA ZAKŁADU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W RAMACH Projektu „ZAZnaj aktywności- stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie” Działanie 07.02 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1a – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ilości

Zał. nr 2 – wyposażenie

Zał. nr 2a – formularz ofertowy

Zał. nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 4 – obowiązek informacyjny

Zapytanie ofertowe do projektu “Aktywni i Bezpieczni” – rehabilitant

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.07.2021 r.

zgodnie z zasadą rozeznania rynku

na przeprowadzenie usługi szkoleniowej : w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i usprawniających w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu państwa  pn.”AKTYWNI I BEZPIECZNI”

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030 raz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Spółdzielnia Socjalna “Feniks”

ul. Staromiejska 29

78-200 Białogard

NIP 6722078256

KRS 0000458864

adres strony internetowej: www.opieka-feniks.pl

adres e-mail:

osoba do kontaktów w ramach zapytania: Michał Cesarz- 504 252 857

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia  jest przeprowadzenie zajęć/konsultacji indywidualnych z  zakresu  gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacyjnej dla uczestników projektu, których celem jest poprawa kondycji fizycznej osób w starszym wieku, profilaktyka zdrowotna i poprawa sprawności fizycznej osób powyżej 60 roku życia. Warsztaty przeprowadzone zostaną dla 45 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Zajęcia/konsultacje prowadzone będą w okresie od 25 lipca do 31 grudnia 2021r. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie 4 godzin zegarowych zajęć/konsultacji dla każdego z 45 uczestników.

Miejscem realizacji zadania będą przede wszystkim gminy miejsko -wiejskie i wiejskie powiatu poznańskiego – między innymi Swarzędz, Kobylnica, Czerwonak, Kozie Głowy, Janikowo, Suchy Las, Poznań.

Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi – grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Miejsce realizacji: Spółdzielnia Socjalna „Feniks” ul.Kościuszki 74, 61-892 Poznań i w miejscach wymienionych powyżej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób korzystających z usługi w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które wpływ będą miały na ilość usługobiorców. W przypadku uczestnictwa w usłudze mniejszej lub większej liczby osób, Zamawiający dokona zapłaty za faktyczną ilość osób. Wykonawca zobowiązany będzie do dokumentowania świadczonej usługi w prowadzonych na potrzeby usługi kartach, zawierających datę i opis udzielonego wsparcia, imię i nazwisko odbiorcy usługi oraz imię i nazwisko i własnoręczny podpis osoby realizującej usługę. Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej dwa tygodnie po zakończeniu realizacji usługi w każdym miesiącu, do dostarczenia kierownikowi projektu: 1. oryginałów kart świadczonej usługi, o których mowa powyżej;

2. oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii listy obecności, zawierającej co najmniej nazwę usługi, daty, wymiar godzin przeprowadzonego wsparcia/usługi, imiona i nazwiska, numery PESEL oraz własnoręczne podpisy uczestników, potwierdzające ich uczestnictwo w danym dniu;

3.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiada wiedzę i doświadczenie, umożliwiające wykonanie zamówienia;

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

1. Wymagane jest posiadanie co uprawnień/kwalifikacji do wykonania przedmiotu zamówienia. Posiadanie uprawnień/kwalifikacji: fizjoterapeuty i/lub rehabilitanta i/lub dyplomowanego masażysty i/lub specjalisty z zakresu gimnastyki korekcyjnej itp.
O zamówienie ubiegać się mogą osoby, które posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy edukacyjnej/szkoleniowej z osobami powyżej 60 roku życia, niesamodzielnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie wykazu świadczonej pracy/usług  dla określonych podmiotów w zakresie i wymiarze wskazanym powyżej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania,

2. Wymagane jest wykazanie osób, którymi będzie dysponował Wykonawca w trakcie realizacji usługi – tj. co najmniej 1 osoby, który posiada doświadczenie w zakresie przedmiotu objętego zamówieniem. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania, wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami powyżej 60 roku życia i niesamodzielnymi- każdego z wykazanych do realizacji zamówienia osób realizujących usługę objętą przedmiotem zamówienia. Ponadto, w przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy (tzn. osób nie pozostających w stosunku pracy z Wykonawcą), należy załączyć ich deklarację gotowości świadczenia usługi w ramach niniejszego zamówienia na rzecz Wykonawcy.

-W postępowaniu wziąć udział mogą Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

 a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także pozostawanie w takim istniejącym powiązaniu, które faktycznie narusza zasadę konkurencyjności. Ocena spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego będzie dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złożonych przez Wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków według formuły spełnia – nie spełnia. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną (należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo).

 4. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

1. Oferta Wykonawcy sporządzona według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania);

2. Wykaz wykonanych usług o zakresie i wymiarze wymaganym przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania, wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania, wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie opisane w przedmiocie zamówienia

 4. Podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

5. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja / spółki cywilne), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena – waga 100 %. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki ustalone w niniejszym zapytaniu i zaoferuje najniższą cenę realizacji usługi.

6. TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin realizacji umowy zawartej w ramach realizacji niniejszego zamówienia to 31 grudnia 2021 roku.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Spółdzielnia Socjalna „Feniks”, ul.Kościuszki 74 61-892 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem maila:    do dnia 31 lipca 2021 roku. Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek –piątek 8:00 – 16:00. W związku z sytuacją epidemiologiczną godziny pracy Zamawiającego mogą ulec zmianie, dlatego przed złożeniem  oferty w formie osobistej prosimy o kontakt telefoniczny :  504 252 857. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie (w przypadku ofert składanych osobiście)

3. Na kopercie należy umieścić nazwę i dokładny adres Zamawiającego, nazwę i dokładny adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta realizacji zamówienia w trybie rozeznania cenowego : przeprowadzenie usługi szkoleniowej : w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i usprawniających w ramach projektu „AKTYWNI I BEZPIECZNI” Nie otwierać przed dniem 31 lipca 2021 roku”

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania).

6. Ofertę należy złożyć w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie.

7. Kolejne kartki oferty powinny być ponumerowane oraz podpisane.

8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich.

11. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ” i poświadczone za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

12. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 9. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ:

1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą mailową.

2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub drogą mailową, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali Zapytanie ofertowe pod warunkiem, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

4. Wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje, które wpłyną drogą faksową lub elektroniczną do Zamawiającego po godz. 16:00 zostaną zarejestrowane następnego dnia; natomiast złożone w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy zostaną zarejestrowane z datą pierwszego roboczego dnia następującego po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

5.Uprawnione osoby do kontaktowania się z Wykonawcami: Michał Cesarz, 504 252 857
adres e-mail:

10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano, pisemnie i / lub telefonicznie.

11. ISTOTNE POSTANOWIENIA, OGÓLNE WARUNKI I WZÓR UMOWY:

 Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

1. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej

2. zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, mających wpływ na realizację umowy;

3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

 4. zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniających zmiany terminu realizacji usług.

12.ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania

2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług /świadczonej pracy

3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zapytanie ofertowe do projektu “Aktywni i Bezpieczni” – warsztaty kulinarne

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.07.2021 r.

zgodnie z zasadą rozeznania rynku

na: przeprowadzenie usługi szkoleniowej : warsztatów kulinarnych w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu państwa  pn.”AKTYWNI I BEZPIECZNI”

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030 raz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Spółdzielnia Socjalna “Feniks”

ul. Staromiejska 29

78-200 Białogard

NIP 6722078256

KRS 0000458864

adres strony internetowej: www.opieka-feniks.pl

adres e-mail:

osoba do kontaktów w ramach zapytania: Michał Cesarz- 504 252 857

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia  jest przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla uczestników projektu, których celem jest nabycie umiejętności zdrowego, ekologicznego i ekonomicznego przygotowywania posiłków. Warsztaty przeprowadzone zostaną dla 30 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Warsztaty prowadzone będą w okresie od 25 lipca do 31 grudnia 2021r. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie 5 warsztatów kulinarnych w wymiarze 2 godzin każdy.

Każdy z 30 uczestników (seniorów powyżej 60 roku życia) weźmie udział w 5 warsztatach po 2 godziny każdy.

Miejscem realizacji zadania będą przede wszystkim gminy miejsko -wiejskie i wiejskie powiatu poznańskiego – między innymi Swarzędz, Kobylnica, Czerwonak, Kozie Głowy, Janikowo, Suchy Las, Poznań.

Zamawiający zapewnia w cenie warsztatu artykuły spożywcze oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia warsztatów.

Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi – grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Miejsce realizacji: Spółdzielnia Socjalna „Feniks” ul.Kościuszki 74, 61-892 Poznań i w miejscach wymienionych powyżej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób korzystających z usługi w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które wpływ będą miały na ilość usługobiorców. W przypadku uczestnictwa w usłudze mniejszej lub większej liczby osób, Zamawiający dokona zapłaty za faktyczną ilość osób. Wykonawca zobowiązany będzie do dokumentowania świadczonej usługi w prowadzonych na potrzeby usługi kartach, zawierających datę i opis udzielonego wsparcia, imię i nazwisko odbiorcy usługi oraz imię i nazwisko i własnoręczny podpis osoby realizującej usługę. Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej dwa tygodnie po zakończeniu realizacji usługi w każdym miesiącu, do dostarczenia kierownikowi projektu: 1. oryginałów kart świadczonej usługi, o których mowa powyżej;

2. oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii listy obecności, zawierającej co najmniej nazwę usługi, daty, wymiar godzin przeprowadzonego wsparcia/usługi, imiona i nazwiska, numery PESEL oraz własnoręczne podpisy uczestników, potwierdzające ich uczestnictwo w danym dniu;

3.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiada wiedzę i doświadczenie, umożliwiające wykonanie zamówienia;

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

1. Wymagane jest posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kucharz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.  O zamówienie ubiegać się mogą osoby, które posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy edukacyjnej/szkoleniowej z osobami powyżej 60 roku życia, niesamodzielnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie wykazu świadczonej pracy/usług  dla określonych podmiotów w zakresie i wymiarze wskazanym powyżej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania,

2. Wymagane jest wykazanie osób, którymi będzie dysponował Wykonawca w trakcie realizacji usługi – tj. co najmniej 1 osoby, który posiada doświadczenie w zakresie przedmiotu objętego zamówieniem. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania, wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami powyżej 60 roku życia i niesamodzielnymi- każdego z wykazanych do realizacji zamówienia osób realizujących usługę objętą przedmiotem zamówienia. Ponadto, w przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy (tzn. osób nie pozostających w stosunku pracy z Wykonawcą), należy załączyć ich deklarację gotowości świadczenia usługi w ramach niniejszego zamówienia na rzecz Wykonawcy.

-W postępowaniu wziąć udział mogą Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

 a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także pozostawanie w takim istniejącym powiązaniu, które faktycznie narusza zasadę konkurencyjności. Ocena spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego będzie dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złożonych przez Wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków według formuły spełnia – nie spełnia. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną (należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo).

 4. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

1. Oferta Wykonawcy sporządzona według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania);

2. Wykaz wykonanych usług o zakresie i wymiarze wymaganym przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania, wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania, wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie opisane w przedmiocie zamówienia

 4. Podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

5. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja / spółki cywilne), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena – waga 100 %. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki ustalone w niniejszym zapytaniu i zaoferuje najniższą cenę realizacji usługi.

6. TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin realizacji umowy zawartej w ramach realizacji niniejszego zamówienia to 31 grudnia 2021 roku.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Spółdzielnia Socjalna „Feniks”, ul.Kościuszki 74 61-892 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem maila:    do dnia 31 lipca 2021 roku. Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek –piątek 8:00 – 16:00. W związku z sytuacją epidemiologiczną godziny pracy Zamawiającego mogą ulec zmianie, dlatego przed złożeniem  oferty w formie osobistej prosimy o kontakt telefoniczny :  504 252 857. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie (w przypadku ofert składanych osobiście)

3. Na kopercie należy umieścić nazwę i dokładny adres Zamawiającego, nazwę i dokładny adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta realizacji zamówienia w trybie rozeznania cenowego : Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych w ramach projektu „AKTYWNI I BEZPIECZNI” Nie otwierać przed dniem 31 lipca 2021 roku”

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania).

6. Ofertę należy złożyć w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie.

7. Kolejne kartki oferty powinny być ponumerowane oraz podpisane.

8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich.

11. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ” i poświadczone za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

12. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 9. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ:

1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą mailową.

2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub drogą mailową, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali Zapytanie ofertowe pod warunkiem, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

4. Wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje, które wpłyną drogą faksową lub elektroniczną do Zamawiającego po godz. 16:00 zostaną zarejestrowane następnego dnia; natomiast złożone w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy zostaną zarejestrowane z datą pierwszego roboczego dnia następującego po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

5.Uprawnione osoby do kontaktowania się z Wykonawcami: Michał Cesarz, 504 252 857
adres e-mail:

10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano, pisemnie i / lub telefonicznie.

11. ISTOTNE POSTANOWIENIA, OGÓLNE WARUNKI I WZÓR UMOWY:

 Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

1. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej

2. zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, mających wpływ na realizację umowy;

3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

 4. zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniających zmiany terminu realizacji usług.

12.ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania

2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług /świadczonej pracy

3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Projekt “Aktywni i Bezpieczni” w ramach Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Nazwa projektu: „Bezpieczni i Aktywni”

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Nasz projekt zakłada stymulację aktywności społecznej poprzez działania w celu zwiększenia udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE. Pokrywamy wszystkie koszty, łącznie z zakupem produktów spożywczych.


Chcemy zrealizować powyższe założenia za pomocą następujących działań:

1. Szkolenia i warsztaty – wspólne przygotowywanie i nauka wspaniałych, prostych, zdrowych dań z całego świata dostosowanych do potrzeb dietetycznych i preferencji smakowych beneficjentów. Zakładamy prowadzenie warsztatów kulinarnych w miejscu zamieszkania seniora, realizowanych przez doświadczonych kucharzy, żywieniowców, oraz konsultowane ze specjalistami od dietetyki. Zakładamy również przeszkolenie wolontariuszy i asystentów, aby mogli przekazywać wiedzę teoretyczną i praktyczną seniorom. Doświadczenie i wiedza zdobyta przez wolontariuszy, a także seniorów pozwoli nam realizować nasz pomysł również w przyszłości, jako stały element naszego kompletu usług i wolontariatu.

Czas zajęć: 8 godzin

Poniżej przedstawiamy menu (należy wybrać jedną kartę spośród czterech).


2. Doradztwo zakupowo-żywieniowe  – jak ze skromnego często budżetu osób starszych. wybierać zdrowe produkty i przygotowywać z nich pełnowartościowe, zdrowe i smaczne posiłki, w efekcie zmiana nawyków żywieniowych i poprawa stanu zdrowia;


3. Socjalizacja  – by uatrakcyjnić wydarzenie i uczynić je wyjątkowym doświadczeniem zakładamy możliwość wspólnego przygotowania posiłku dla gości – rodziny, przyjaciół, znajomych, (połączone z nauką odpowiedniego, nowoczesnego przygotowania stołu i miejsca spotkania) łącznie z odpowiednim, eleganckim przystrojeniem stołu. W efekcie nastąpi zacieśnianie więzi społecznych, rodzinnych, nawiązywanie nowych kontaktów towarzyskich, integracja międzypokoleniowa.


4. Warsztaty rehabilitacyjne – jak poprzez samodzielną rehabilitację i ćwiczenie w domu utrzymać i poprawić kondycję fizyczną.

Czas zajęć: 4 godziny


5. Wydanie albumu/książki kucharskiej – zwieńczeniem akcji ma być przygotowanie książki kucharskiej oparte o przepisy realizowane w ramach projektu, zaprojektowanej tak aby była czytelna dla osób z wadami wzroku, okraszona albumem ze zdjęciami nie tylko przygotowanych dań, ale także foto-relacja z procesu przygotowywania czy uroczystych kolacji wieńczących ten proces.

Miejsce realizacji zadania

Miejscem realizacji zadania będą przede wszystkim gminy miejsko-wiejskie i wiejskie powiatu poznańskiego – między innymi Swarzędz, Kobylnica, Czerwonak, Kozie Głowy, Janikowo, Suchy Las;

gminy miejsko-wiejskie powiatu białogardzkiego i koszalińskiego- między innymi Karlino, Białogard, Biesiekierz, Sianów; miasta Koszalin, Białogard, Poznań.

Do kogo skierowany jest projekt?

Odbiorcami projektu będą osoby w wieku 60+, szczególnie osoby mieszkające samodzielnie o ograniczonej możliwości samodzielnego wychodzenia z domu; mieszkańcy gmin określonych jako miejsce realizacji zadania. 

Jak dołączyć do projektu?

Formularz rekrutacyjny online – kliknij tutaj

Formularz rekrutacyjny – do pobrania

Regulamin projektu – do pobrania

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zapytanie ofertowe do projektu – warsztaty kulinarne: https://opieka-feniks.pl/zapytanie-ofertowe-do-projektu-aktywni-i-bezpieczni/

Zapytanie ofertowe do projektu – fizjoterapeuta: https://opieka-feniks.pl/zapytanie-ofertowe-do-projektu-aktywni-i-bezpieczni-rehabilitant/

Protokół z wyboru ofert – warsztaty kulinarne: https://opieka-feniks.pl/protokol-z-badania-ofert-warsztaty-kulinarne/

Protokół z wyboru ofert – fizjoterapia: https://opieka-feniks.pl/protokol-z-badania-ofert-prowadzenie-zajec-rehabilitacyjnych/

“Wieści z Karlina” o naszym ZAZie

Informowaliśmy już was, że ruszyły prace budowy ekologicznej pralni. Teraz możemy pochwalić się planem jak to przedsięwzięcie będzie wyglądać.
W październikowym wydaniu “Wieści z Karlina” nr 3 (127) na stronie 11 ukazał się artykuł o naszym projekcie na gminę Karlino.
“W budynku dawnego Domu Kultury w Karlinie Spółdzielnia Socjalną Feniks, we współpracy z Gminą Karlino tworzy Zakład Aktywności Zawodowej. Powstanie pralnia ekologiczna i miejsce pracy dla 30 niepełnosprawnych osób.”

Działajmy razem! Edukacja wolontariuszy i opiekunów faktycznych osób starszych

Informujemy, że na terenie gminy Swarzędz właśnie rozpoczęliśmy realizację projekt pt. “Działajmy razem! Edukacja wolontariuszy i opiekunów faktycznych osób starszych” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Jest to program darmowych szkoleń dla mieszkańców gminy Swarzędz, a konkretnie tych osób które zajmują się bliskimi osobami i chcą poszerzyć wiedzę w tym zakresie. Opis projektu mogą Państwo znaleźć na stronie
https://www.opieka-feniks.pl/asos2020

  • NA CZAS SZKOLEŃ ZAPEWNIAMY TWOJEMU PODOPIECZNEMU WYKWALIFIKOWANĄ OPIEKĘ!
  • ZWRACAMY KOSZTY DOJAZDÓW
  • SZKOLENIA ODBĘDĄ SIĘ W DOMU KULTURY W SWARZĘDZU

ZAZnaj aktywności – stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie – ogłoszenie

Spółdzielnia Socjalna Feniks zaprasza osoby niepełnosprawne z powiatu białogardzkiego do udziału w projekcie „ZAZnaj aktywności – stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie” RPZP.07.02.00-32-K007/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu w Karlinie, przy ul. Szczecińskiej 6 powstaje Zakład Aktywności Zawodowej, który docelowo zatrudni 30 osób z niepełnosprawnościami z powiatu białogardzkiego. Na chwilę obecną rekrutujemy osoby, chcące wziąć udział w aktywizacji społeczno – zawodowej, która zakończy się zatrudnieniem w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, spełniające następujące kryteria obligatoryjne (wymagane jest spełnienie łącznie wszystkich kryteriów obligatoryjnych):

  1. Zamieszkanie na terenie powiatu białogardzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  2. Osoby w wieku produkcyjnym (18-60 lat dla kobiet, 18-65 lat dla mężczyzn wg. definicji GUS)
  3. osoby posiadające status os. biernej zawodowo lub bezrobotnej przy czym osoby bezrobotne mogące brać udział w projekcie to takie, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdą się w III gr osób – tzw. oddalonych od rynku pracy,
  4. niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym bądź znacznym w świetle przepisów ust. z 27.08.1997r.
  5. gotowość do podjęcia zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w wymiarze czasu pracy min. 0,55 etatu (w zależności od stopnia niepełnosprawności).

Uczestnicy Projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Zapewniamy wsparcie wykwalifikowanej kadry, szkolenia zawodowe, miesięczne praktyki a także wsparcie towarzyszące tj. zapewnienie stypendium szkoleniowego, wynagrodzenia podczas praktyk, transport na zajęcia oraz wyżywienie. Po pomyślnym przejściu ścieżki aktywizacyjno- zawodowej zapewniamy zatrudnienie w ZAZ w oparciu o umowę o prace dla wszytych uczestników projektu.

Jakiekolwiek pytania proszę kierować:

e-mail lub telefon 696 794 827.

Fomularz zgłoszenowy – kliknij aby pobrać

Regulamin projektu – kliknij aby pobrać